Gif-frightened mồ hôi lạnh!Laivan dừng bóng và quay sang đánh cột cửa.

Gif-frightened mồ hôi lạnh!Laivan dừng bóng và quay sang đánh vào cột cửa trong một lần.